Permisjon fra studiet

 

Permisjon fra studiet kan behøves av flere årsaker, for eksempel på grunn av sykdom, graviditet eller militærtjeneste.

Permisjon
Det er mulig å søke om permisjon i studiet, dersom du av ulike grunner er hindret fra å ta del i studiet, for eksempel på grunn av graviditet, sykdom og militæretjeneste. Man kan også søke om permisjon til å gjennomføre deler av studiet et annet sted. Ved slike søknader må studie-/fagplan legges ved.  

Vårt regelverk for permisjon finner man i forskrift om eksamen og sluttvurdering ved Samisk høgskole:
§6 Normalt innvilges ikke permisjon før studenten har gjennomført 30 studiepoeng eller mer. Normalt gis det permisjon for inntil ett år. Høgskolen avgjør søknad om permisjon. Høgskolen kan innvilge søknad om permisjon ut over ett år for eksempel ved fødsel/adopsjon, militær eller sivil verneplikt, sykdom og andre særskilte grunner.

 

Søknad om permisjon ved fødsel og omsorg for barn
I henhold til Lov om universiteter og høgskoler har studenten rett til fødselspermisjon ved svangerskap og omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten fortsatt studentrettigheter og status som student. Etter permisjonen har studenten rett til å til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Utdanningsinstitusjonen skal legge til rette for at studenter som er i fødselspermisjon kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon.  

Når du skal søke om permisjon, fyller du ut et søknadsskjema hvor du angir hvilken periode du søker om permisjon for og hvorfor. Legg ved eventuell dokumentasjon fra sakkyndig.

Etter endt permisjon vil det være en fordel om du tar kontakt med studieadministrasjonen ved Samisk høgskole i god tid før du vil starte opp igjen med studiene dine.