juni 06. beaivi 2023

Nytt forskningsprosjekt søker unge deltakere med tilknytning til reindrift

Illustrasjonsbilde. Foto: Mai-Lis Eira

Forskningsprosjektet skal undersøke hvordan unge samer i alderen 13-30 år, med tilknytning til reindrifta i Norge, opplever rasisme. Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om opplevd rasisme og konkrete forslag til tiltak for å motvirke rasisme/hatprat.

- Rasisme er et alvorlig samfunnsproblem og reindriftsungdom er en særlig utsatt gruppe som opplever mye hets og hatytringer. Dette prosjektet har som mål å løfte erfaringene som unge samer i reindrifta har med rasisme, og foreslå målrettede tiltak for å motvirke rasisme og hatprat, forteller prosjektleder Ketil Lenert Hansen.

Forskningsprosjektet er finansiert av Sametinget og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Prosjektet skal resultere i en rapport, som blir publisert i begynnelsen av 2024. 

Hva innebærer det for deg å delta?

Studien følger et kvalitativt design, bestående av to hoveddeler: i) fokusgruppeintervjuer og ii) semi-strukturerte individuelle dybdeintervjuer. Dersom du velger å delta i fokusgruppeintervju, innebærer det at du sammen med 7-9 andre ungdommer blir intervjuet samtidig. Fokusgruppe intervjuene vil vare i 2-2,5 timer og individuelt dybdeintervju vil vare i 1 time. Intervjuet blir tatt opp med lydopptaker.

Fokusgruppeintervjuene vil bli gjennomført av 2 forskere; en som intervjuer og en som supplerer med spørsmål. Derimot blir individuelt dybdeintervju gjennomført av en forsker. Det blir laget en egen intervjuguide til bruk under intervjuene. Denne får du utlevert før intervjuet. Intervjuet vil bli gjennomført som en samtale om opplevelser med rasisme og netthets. Det er mulig å delta å begge intervjuene.

Prosjektet har som mål å kartlegge:

  • Hvordan unge med tilknytning til reindrift håndterer erfaringer med rasisme?
  • Hvilke samfunnsmessige forhold og endringer som påvirker opplevd rasisme blant unge?
  • Hvordan unge reindriftsutøvere har det på skolen, eller når de deltar i fritidsaktiviteter?
  • Hvilke holdninger som rår blant dem som tilbyr offentlige tjenester?
  • Hvem eller hvilke grupper som trakasserer, skriver hatefulle kommentarer og driver med hets mot unge som er tilknyttet reindrift?

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Det er kun forskere tilknyttet forskningsprosjektet som skal ha tilgang til opplysningene om deg. Lydopptakene vil lagres elektronisk på eget sikret område i datasystemet til Sámi Allaskuvla, der det kreves eget passord for innlogging. Kort tid etter intervjuet er gjennomført vil lydopptaket skrives ut som tekst og deretter slettes. Dine opplysninger vil regnes som avidentifiserte (dvs. indirekte identifiserbare) etter intervjuet er blitt skrevet ut som tekst.

Påmelding

Registreringsskjema for frivillige forskningsdeltakere (trykk på linken her).

Alle som deltar i studiet, blir med i trekningen av to Swarovski kikkerter (verdi kr. 15.000 pr. stk.) og 20 gavekort (verdi kr. 500 pr. stk.) på bensinstasjon.

Praktisk informasjon

Intervjuene blir utført på norsk, nord-, sør- eller lulesamisk etter deltakerens valg. Tolketjenester vil bli brukt ved behov. Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn.

Dersom dette er av interesse, kontakt prosjektansvarlig Ketil Lenert Hansen (ketill@samas.no, tlf. nr. 907 91 116) eller forskningsassistent Inga Anne Karen Sara (ingaaks@samas.no, tlf. nr. 784 48 480).