Prosjekter

Vi jobber med mange ulike store og mindre prosjekter. De fleste er eksternt finansierte, enten fra Sametinget eller Utdanningsdirektoratet. Vi har også prosjekter som er finansiert av rammen til senteret.

 

Nasjonale prøver i lesing samisk

Samisk høgskole er blitt tildelt oppgave å utarbeide Nasjonale prøver i lesing samisk 2011-2015 med eget budsjett og med egne rapporteringsrutiner. Dette arbeidet er delegert til Senter for samisk i opplæringa sammen med bevilgning fra Udir.

Nasjonale prøver i lesing- samisk gjennomføres i Norge av elever med samisk som første språk i 5., 8. og 9. trinn, i fjor ble prøvene gjennomført i alle tre samiske språk for første gang. Hovedarbeid er å lage prøvene og veiledningene i tre samiske språk, samt analysere resultatene og annet arbeid som hører til.  Analyseresultatene blir brukt i kurs om lesing som er tilpasset skolene  og resultatene i de ulike skolene.

 

Elgå prosjektet

Saemien Lohkemejarnge avd. Elgå har vært i drift i  over ett 1 år.
Avtalen mellom Sametinget, Samisk høgskole og Engerdal kommune, for videre drift av den sørsamiske virksomheten ved tidligere Elgå skole, ble underskrevet i Trysil den 05.02.13. Saemien Lohkemejarnge avd. Elgå ble åpnet den 06.02.13.

Arbeidsoppgaver og prosjekter ved avdelingen er å lage sørsamiske termer for samfunnsfag og matematikk. Læremateriell ved Elgå skole blir kvalitetssikret og fortløpende publiseres på læremiddelportalen. Elgå miljøet deltar også i et pilotprosjekt for læremiddelportalen Aktesne, for utviklingen av produksjonsverktøy for digitale læremidler. Arbeidet med læremidlet «Sïjte» er i sin sluttfase og vil bli publisert snart. Språkspillet New Amigos på sørsamisk ble ferdigsstilt i fjor.

 

Læremiddelportalen Ovttas / Aktan / Aktesne

Læremiddelportalen har vært et samarbeidsprosjekt mellom Sametinget og IKT senter. Prosjektperioden varte fra 06/2010- 06/2013. Prosjektet med fire ansatte ble overført til Senter for samisk i opplæringa fra og med 01.07.13, og ble varig virksomhet. Læremiddelportalen er eksternt finansiert av Sametinget og KD.

Læremiddelportalen har tre deler:
- Oversikt over læremidler og mulighet for å låne bøker
- Delingsarena
- Publiseringsverktøy for digitale læremiddel

Informasjonsarbeid og det å lære brukere å bruke de ulike deler av læremiddelportalen er også en del av arbeidet.

 

Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøver i lesing og matematikk 1.- 3. trinn er et eksternt finansiert prosjekt, jfr. oppdragsbrev fra Utdanningsdirektorat. Senteret skal tilpasse og utarbeide kartleggingsprøver i lesing og regning til nord-, lule- og sørsamisk. Arbeidet ble påbegynt i høst 2013, og fortsetter i høsten 2014. Målet med prøvene er å lage prøver som kan vise skolene hvilke elever trenger litt oppfølging.

 

TRAS lulesamisk

Senteret har fått tildelt støtte fra Sametinget til å oversette, tilpasse og prente TRAS  – Tidlig Registrering av Språkutvikling fra norsk til lulesamisk. Fra før av finnes denne metoden på nord- og sørsamisk.
Tras er et observasjonsverktøy som gir kunnskap om barns språkutvikling i alderen 2-5 år. I prosjektet blir metoden oversatt og kvalitetssikret av en referansegruppe.Senteret koordinerer prosjektet.
Boka og skjemaet på lulesamisk skal være ferdigsstilt til sommeren 2015.

 

NetSam- nettverk for samisk opplæring

Senteret er sekretariat for nettverket.
Arbeidet med nettverket ble påbegynt i februar 2013, da ble en gruppe lærere valgt til en arbeidsgruppe som jobbet med oppstarten. Gruppen jobbet frem til nettverket ble stiftet i september 2013, og fortsatte som styremedlemmer i det nystiftete nettverket. Nettverket er et nasjonalt nettverk som skal være til nytte for lærere som undervisning i og på samisk.

Oppstarts-arbeidsgruppa har senteret finansiert og ledet. Til stiftelsen fikk nettverket finansiering fra Sametinget. For 2014 fikk nettverket 300 000 kr fra Sametinget.

Mer om nettverket finnes i egen side for nettverket, les mer her.