Etiske retningslinjer for veiledning

Etiske retningslinjer for veiledning ved Samisk høgskole
Godkjent av Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre i sak DOS 120-13.

Etiske retningslinjer for veiledning ved Samisk høgskole vedlegges veilednings¬avtalen mellom student og veileder og arbeidsavtalen mellom veileder og høgskolen. Veilederavtalen med tidsplan skal være styrende og gjensidig forpliktende for veileder og student.

Veileder skal sikre at studenten/stipendiaten får god faglig støtte i sitt arbeid

 • Veileders faglige kompetanse skal stå til disposisjon for studenten/stipendiaten.
 • Veileder skal følge studentens/stipendiatens arbeid og holde seg fortløpende orientert om fremdriften
 • Veileder skal hjelpe studenten/stipendiaten å komme i kontakt med andre forskere og miljøer med særlig kompetanse innen det aktuelle forskningsområdet.

Både veileder og student/stipendiat skal gjøre sitt beste for å sikre et kvalitativt godt resultat

 • Veileder skal gi konstruktiv, relevant og grundig tilbakemelding.
 • Veileder bør i tide være oppmerksom på og handle dersom et prosjekt ser ut til ikke å la seg realisere, eller om tegn tyder på at studenten/stipendiaten vil ha problem med å gjennomføre det.  Dersom studenten to ganger ikke overholder avtalte frister, melder veileder fra til studieadministrasjonen.
 • Studenten/stipendiaten skal være innstilt på å satse fullt ut i forhold til den tid og anstrengelse som studiet krever.
 • Studenten/stipendiaten skal være åpen og mottagelig for veileders innspill.
 • Studenten/stipendiaten skal gi veileder fullt innblikk i arbeidet og dets fremdrift, og ta imot råd av veileder på et tidlig stadium dersom det oppstår problemer.

Veileder og student/stipendiat har et felles ansvar for at veiledningen foregår i tilfredsstillende former

 • Veileder skal gi samarbeidet med studenten/stipendiaten den prioritet som følger av å ta på seg veilederansvar.
 • Veileder må utvise respekt for veiledning som kompetansefelt. Veilederen må vise respekt overfor de særegne utfordringene som veiledning representerer og føle en forpliktelse til å utvikle sin egen kompetanse på feltet.
 • Veileder skal holde regelmessig kontakt slik partene er blitt enige om.
 • Veileder skal gi tilbakemelding til studenten på innleverte tekster i henhold til frister i tidsplanen.
 • Veileder skal være godt forberedt til veiledningen.
 • Veileder skal overholde avtalt tid når studenten/stipendiaten kommer til veiledning, og sørge for at samtalen kan føres uforstyrret (stenge telefonen etc.).
 • Veileder bør sette av tid i veiledningen til å drøfte hvordan arbeidet skal legges opp.
 • Veileder må søke å være en god rollemodell for sine studenter/stipendiater.
 • Veileder skal sørge for tilfredsstillende oppfølging av veiledning under eget fravær (i forskningsterminer e.l.).
 • Studenten/stipendiaten skal holde regelmessig kontakt slik partene er blitt enig om.
 • Studenten/stipendiaten skal holde frister og gjennomføre arbeidsoppgaver slik partene er blitt enig om.
 • Studenten/stipendiaten skal levere tekster for lesing i rimelig tid før avtalt veiledningsmøte.
 • Studenten/stipendiaten skal være godt forberedt til veiledningen.

Det er veileders oppgave å formidle de forskningsetiske grunnregler som gjelder for faget

 • Dersom veileder ønsker å anvende studentens/stipendiatens datamateriale eller forskningsresultater i egne publikasjoner eller forskning, må veileder innhente tillatelse fra studenten/stipendiaten på forhånd. Veileder må følge den skikk og bruk som gjelder for kildehenvisninger og kreditering av andres bidrag i sitt fag, dersom materialet tas i bruk.

Begge parter skal utvise respekt for motpartens personlige og faglige integritet, og avstå fra enhver handling eller uttalelse som kan oppfattes som krenkende

 • Veileder har hovedansvaret for at veiledningen foregår i saklige og profesjonelle former, og bør være bevisst på den autoritetsposisjon som veilederrollen gir i forhold til studenten/stipendiaten.
 • Veileder bør avstå fra alle kommentarer om studenten/stipendiaten, personlig, fysisk eller kjønnsmessig. Studenten/stipendiaten bør vise tilsvarende respekt for veileder som person.
 • Veileder må ikke utnytte sin autoritetsposisjon til å oppnå fordeler i forhold til studenten/stipendiaten, eller til å oppnå private tjenester eller ytelser.
 • Veilederen må være åpen for reaksjoner fra kandidater som påpeker usakligheter, uheldig språkbruk eller utilbørlig atferd, og legge vekt på å rette opp det som måtte være uheldig.

Informasjon av personlig og fortrolig art som har blitt formidlet i sammenheng med veiledningen, skal behandles av begge parter med diskresjon

 • Veileder skal unngå å diskutere interne kollegiale forhold med studenten/stipendiaten.
 • Veileder bør ikke diskutere studentens/stipendiatens anliggender med andre studenter/stipendiater. Studenten/stipendiaten bør utvise tilsvarende hensyn overfor veileder.

Private relasjoner som er uforenlige med den faglige relasjonen bør ikke forekomme

 • Det påhviler veileder å sørge for at den nødvendige profesjonelle distansen opprettholdes, og unngå situasjoner som kan lede til at den forrykkes.
 • Veileder og student/stipendiat skal ikke ha kjærlighets- eller slektsrelasjoner, eller felles privatøkonomiske interesser.
 • Om en kjærlighetsrelasjon oppstår, skal avdelingsledelsen informeres og veiledningsrelasjonen avbrytes.
 • Om veileder og student/stipendiat har et privat vennskapsforhold, skal begge parter være oppmerksomme på viktigheten av tydelige grenser mellom det profesjonelle og det private.
 • Veileder skal ikke motta noen form for honorar for veiledningen utover det som er avtalt med høgskolen.

Veileder og student/stipendiat har et felles ansvar for å løse konflikter

 • Begge parter bør kunne ta opp problemer med samarbeidet eller fremdriften, og anstrenge seg for å bidra til en konstruktiv løsning.
 • Om en konflikt har oppstått mellom veileder og student/stipendiat som partene ikke kan løse på egen hånd, bør en tredje uavhengig part (dekan) involveres som megler.
 • Om veileder og student/stipendiat ser seg tvunget til å bryte veiledningsrelasjonen, skal fagavdelingen ta ansvar for å håndtere bytte av veileder på en ryddig og tilfredsstillende måte.
Filesize: 758 KB