Allaskuvlla birra

Sámi allaskuvlla birra

Sámi oahpahus – Sámi dutkan – Sámi ásahus
 

Sámi allaskuvlla almmolaš rahpan dáhpáhuvai skábmamánu 1. beaivvi 1989. Nu ollašuvai sámiid gaskkas guhkit áiggi sávaldat fállat sámi oahpaheaddjioahpu - ja das maŋŋil eará ge alit dási oahpuid – sámegillii sámegielat birrasis. Sierra sámi allaskuvla attii maiddái vejolašvuođa ovdánahttit fálaldagaid mat buorebut vástidit sámi servvodaga dárbbuide. 

Sámi oahpahus ja sámi dutkan lea leamašan sihke vuođđun ja eaktun sámi allaskuvlla doibmii. Danne dadjat dávjá Sámi allaskuvlla leat sámi ásahussan. Vuođđudeami rájes leat Sámi allaskuvlla fálaldagat ja doaimmat mealgat viiddiduvvon. Nu leage Sámi allaskuvla searvan nanusmahttit sámi servodaga. Sámi dutkan lea seamma áigodagas oppalaččat sakka rievdan ja viiddiduvvon ja dan ovdáneamis lea Sámi allaskuvla leamašan guovddážis ovttas eará ásahusaiguin.

Strategiija
Dat leage višuvdnan šaddat Sámi universitehtan ja eamiálbmotuniversitehtan gos sámegiella gullo ja čállo beaivválaččat, ja gos sámiid ja eará eamiálbmogiid árvvut ja jurddašeamit leat guovddážis.
Strategiijaplánas 2017-2021 galgá Sámi allaskuvla iežas rámmaid siskkobealde leat mielde nanneme ja ovddideame sámi servodagaid, ealáhusaid, giela ja kultuvrra. Bargu galgá leat vuođđuduvvon daid eavttuid ja kvalitehtaid ala mat gávdnojit sámi servodagain ja kultuvrras.

Sámi instituhta
Sámi allaskuvla ja Sámi Instituhtta ovttastahttojuvvuiga 2005:s. Sámi instituhtta ásahuvvui 1973:s. 

Diehtosiida
Sámi allaskuvla čohkke iežás doaimmaid Diehtosiidii, Guovdageainnus gos lea buorre vejolašvuohta doallat oktavuođa eará sámi ásahusaiguin geaiguin allaskuvlla juogada Diehtosiidda.

Eamiálbmotfierpmádagat
Sámi allaskuvla lea maid miellahttun University of Arctic (UArctic) fierpmádagas gos Sámi allaskuvla vuoruha eamiálbmotdoaimmaid. Ja World Indigenous Higher Education Consortium, WINHEC, dohkkehii Sámi allaskuvlla eamiálbmotásahussan. Stáhtus eamiálbmot alit oahppo- ja dutkanásahussan eaktuda, ahte allaskuvla hábme ja ovddida oahppofálaldagaid, mat nannejit Sámi allaskuvlla gelbbolašvuođa eamiálbmot ásahussan. Seammás dat máksá, ahte eamiálbmot pedagogihkat ja dutkanmetodologiijat dahkkojuvvojit duohtan ja dáid bokte sáhttit árvvosmahttit diehtosystemaid, mat nannejit sámi servodaga máhtolašvuođa ja láhčet saji eamiálbmot studeanttaide ja bargiide. Akkrediterema olis WINHEC ávžžuhii ahte Sámi allaskuvla bargá viidáseappot joksat dohkkeheami Sámi universitehtan.

Logo
Sámi allaskuvla lea árben iežas logo Sámi instituhtas. 
Logo govvida beaivváža, mii lea dehálaš sámiid eallimis. Beaivvášsymbola maiddái muitala ahte sámi álbmot orru njealji guovllus: davvin, máddin, oarjin ja nuortan.