Individuála heiveheamit oahpahussii

Studeanttain geain leat earenomaš dárbbut dahje doaibmahehttejumit, lea vuoigatvuohta oažžut oahppodili ja eksámena heivehuvvot dainna lágiin ahte sihkárastto ahte sis lea ovttadássásaš oahppovejolašvuođat. Studeanttaid vuoigatvuohta individuála heivehemiide boahtá ovdan Dásseárvvu- ja vealahanlága § 21:s ja Universitehta- ja allaskuvlalága § 4-3 (5), gos čuožžu:

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. I denne vurderingen skal det legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser. Institusjoner på Svalbard skal så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte utdanningen.

Doaimmashehttehusat mat addet vuoigatvuođa heivehemiide oahpahusas sáhttet leat sihke fysalaččat, psyhkalaččat dahje kognitiiva, omd:

  • Oaidninváttut, guluheapmi dahje lihkadanhástalusat
  • Lohkan- dahje čállinváttut, dyskalkuli,
  • Iešguđetge kronalaš dávddat
  • Psykalaš váttisvuođat
  • Kognitiiva doaibmahehttejupmi
  • Sosiála váttisvuođat

Jus dus lea dárbu individuála heivehemiide, váldde oktavuođa oahppohálddahusain nu árrat go vejolaš ovdal oahppu álgá, de beassat gulahallat dan birra ahte makkár čovdosiid sáhttit gávdnat du dárbbuide.

Jus dus lea dárbu heivehemiide eksámena oktavuođas, de fertet ohcat unnimusat 2 vahku ovdal eksámena. Dáppe eanet dieđut ja ohcanskovvi: Eksámenheiveheamit