Hva skjer:

Study start 2024
21. august, 10:00 til 23. august, 15:00

Introduksjonsuka 2024

Program:

Almmolaš rahpan
21. august, 10:00 til 13:00

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025 er onsdag 21.08.24, kl.10.00-13.00, i Guovdageaidnu, Die

Styremøte
26. august, 09:00 til 12:00

Styremøte

Liige stivračoahkkin./ Ekstraordinært styremøte.

Presentasjon / møte
09. september, 09:00 til 11. september, 15:00

Studentombudet besøker Diehtosiida

Vårt studentombud Torill Varberg er i Kautokeino 09.-11.09.24.

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Stivračoahkkin
13. juni, 09:00 til 15:00

Stivračoahkkin/styremøte

Stivračoahkkin 13.6.24 dii 09.00 - 15.00

Áššelistu/saksliste 13.6.24:

S-08/24           Dohkkehit čoahkkingohččuma ja áššelisttu / Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

S-09/24           Rehketdoallu 1. tertiála 2024 / Regnskap for 1. tertial 2024

S-10/24           Bušeahttamudden 2024 / Budsjettrevidering 2024

S-11/24           Goahtejođiheddjiid (dekána) ja sámi lohkanguovddáža jođiheaddji instruksa / Instruks for instituttledere (dekaner) og leder for Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

S-12/24           Oahppoprográmmat 2025/26 / Studieprogrammer 2025/26

S-13/24           Dutkan- ja oahppostivrra jođiheaddji nammadeapmi áigodahkii 2024-2026 / Oppnevning av leder for forsknings- og studiestyret for to år

S-14/24           Dohkkehit virgealmmuhusa - professor sámegielas / Godkjenning av stillingsutlysning - professor i samisk språk

S-15/24           Referáhtat / Referater

S-16/24           Diehtojuohkin- ja ságastallanáššit /Orienterings- og diskusjonssaker

S-17/24           Sámi allaskuvlla riska ja hearkkesvuođaanalysa /Risiko- og sårbarhetsanalyse for Samisk høgskole.  Ii almmolaš ášši. Sak unntatt offentlighet ihht   Offl § 24 tredje ledd  

Virgáibidjanáššit,eai meannuduvvo almmolaččat /  Ansettelsessaker, er unntatt offentlighet ihht Offl §13 jfr Fvl §13.1:

S-18/24           Virgáibidjan professorvirgái sámegielas ja sámegiel didaktihkas /Ansettelse av professor i samisk språk og samisk didaktikk.

S-19/24           Virgáibidjat professor II-virgái /Tilsetting i professor II-stilling

S-20/24           Virgáibidjat vuosttašamanuenssa virgái (gohččun) /Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (kallelse)

 

Almmolaš áššebáhpiriid gávnnat go deaddilat dákko. Offentlige saksdokumenter finnes her

Čoahkkima sáhtát čuovvut Zoom bokte. Muitte jáddadit du mikrofuvnna/ Du kan følge styremøtet digitalt. Husk å slå av mikrofonen din. Her er link:  https://samas.zoom.us/j/64014870788

Meeting ID: 640 1487 0788

One tap mobile: +46850520017,,64014870788# Sweden