august 09. beaivi 2023

Bli kjent med vår nye rektor

Samisk høgskoles  nye rektor Liv Inger Somby har nå vært rektor i én uke. Samisk høgskole er ikke fremmed for henne, da hun tidlegere har jobbet i institusjonen både med rekruttering og som høgskolelektor i journalistikk og filmutdanning.  

- Min første jobb på Samisk høgskole var da Asta Balto var rektor, på slutten av 1990-tallet. Da ba Asta om min bistand til å finne ut måter å dele informasjon på om høyskolen og hvordan jobbe med studentrekruttering. Hun ville ha hjelp av en som kjenner det samiske samfunnet godt og jeg hadde jo lenge arbeidet som journalist. Jeg husker at vi reiste vidt i nordsamiske områder, både småe grender og store steder og vi fortalte om studiemulighetene ved høyskolen.

Hun forteller videre at fra 2017 til 2021 arbeidet hun som høgskolelektor i journalistikk. Da hadde hun ansvar for undervisning, veiledning av studenter og koordinering av journaliststudiet. Da var Solveig Joks instituttleder, og det var hun som bad henne om å begynne her, for å utvikle samisk- og urfolksjournalistikk og filmstudium. Gjennom hennes tidligere jobb har hun blitt kjent med både rekrutteringa og studentsituasjonen. Liv Inger forteller at det er viktig at studentene har en god studentsituasjon og slik styrker høyskolens rykte og rekruttering.

- Det som er viktig for høyskolen er å gi studentene et godt studietilbud av høy kvalitet, både er faglig sterkt, et trygt student miljø og at de får god oppfølging slik at de utvikler seg faglig. Jeg er svært spent på høsten endelige studenttall. Jeg ønsker at vi beholder både nåværende og nye studenter, og at de får sterk oppfølging slik at de gjennomfører og gjør ferdig studiene i terminen. Så er det viktig at vi, ansatte, klarer å legge til rette slik at vi opprettholder et godt nivå i undervisning og forskning.

Liv Inger har de senere år jobbet som kommunikasjonsdirektør i Sametinget og hun har før det også jobbet svært lenge  i NRK Sápmi, både som journalist og som del av ledergruppa. Hun tror at hennes arbeidserfaring og kontakter med institusjoner i det samiske samfunn og folk være til nytte i rektorjobben.

- Jeg har i arbeidssammenheng i mange titalls år kommunisert med det samiske samfunn og jeg tror at det kommer til nytte i min rektorgjerning i og med at høyskolen har hele sápmi som perspektiv i strategien. En del av mitt arbeid består også av kommunikajson eksternt,  så jeg vil knytte kommunikasjon og samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner;  både samiske, urfolks og med nordiske land. Hun forteller at hun allerede nå har begynt å ta kontakt med rektorer og ledere på samiske skoler. Hun vil i alle fall i begynnelsen ta en tur å besøke skolene hvor samiske elever og studenter er, både på  finsk, svensk, og norsk side av Sápmi - for å etablere kommunikasjon og samarbeid.

 

Bli kjent med institusjonen

SSomby har nå bare vært en uke i jobben som rektor og forteller at denne uka har gått til å bli bedre kjent med instisjonen.

- Den første uka i rektorgjerningen har vært veldig bra og rolig. Nå er de fleste ansatte enda på sommerferie og da har jeg fått blir bedre kjent med systemene, driften og planene.

Hun gleder seg til alle ansatte er tilbake fra sommerferie og forteller at hun først ønsker å bli bedre kjent med alle avdelingene og høyskolens fagområder.

- Jeg ønsker å se hva som fungerer på høyskolen og hva man skal fortsette å jobbe med. Det som er bra, skal vi få ro til å jobbe med og styrke videre. Jeg ønsker å jobbe med arbeidsmiljøet og arbeidskulturen, og vil høre hvordan ansatte faglig ønsker å medvirke i utvikling og styrking av en effektiv institusjon. Det er også behov for å vurdere hvordan og hvor fagområdene skal utvikles og da trenger vi gode medhjelpere.  

Hopper rett inn i utfordringene

Selv om Liv Inger bare har jobbet en uke, så er hun klar til å ta fatt på høyskolens utfordringer. Regjeringen har gjort innstramninger i statsbudsjettet for høyskoler og universiteter i 2022 og 2023. Samtidig har vi gjennomført og avsluttet store forskningsprosjekter som har gitt inntekter og lønnet mange ansatte. Av nevnte grunner, samt høy pris- og lønnstigning har høyskolen en anstrengt økonomisk situasjon i dag.

- Mitt arbeid blir også å forbedre den økonomiske situasjonen ved Samisk høyskole i lag med direktøren og resten av ledergruppa. En måte å forbedre økonomien er ved å sikre at våre studenter gjennomfører studiene, da det styrker vårt økonomiske grunnlag. Videre er det viktig at vi gjennomfører forskningsprosjekter, som også styrker høyskolens økonomi.  Det er en del av min jobb å kommunisere med bevilgende myndigheter og ha tett dialog med de. 

Hun forteller at styrking av høyskolens studietilbud, fagområder og forskning ikke bare er viktig av økonomiske grunner, men også viktig for hele det samiske samfunnet   Når høyskolens akademia utvikles, så styrkes også samisk- og urfolkskompetanse. 

Ser muligheter i Sannhets- og forsoningskommisjonsrapporten

Somby har i fem år vært medlem i Sannhets- og forsoningskommisjonen, som grundig har undersøkt virkninger av fornorskningen. 1.juni leverte kommisjonen rapporten til Stortinget, som også inneholder forsonende tiltak.

- Raporten har mange viktige emner som beskriver hvordan det samiske samfunnet og institusjonene kan utvikles, som er viktig for Samisk høyskole. Jeg håper at vi på høyskolen, både innen forskning og studier, drar nytte av det.

Jeg ser muligheter til å utvide høyskolens aktiviteter og kommer til å legge til rette for at vi sikrer og utvikler samisktalende på alle språknivåer. Fornorskningen er like sterk i dag som tidligere og det samiske samfunnet forventer utdanningstilbud og forskning som har tema innen fornorskning og fornorskingens innvirkning. 

Ønsker i rektorperioden

I Liv Ingers rektorperiode er Samuel Valkeapää prorektor og de kommer til å samarbeide i rektorperioden 2023 til 2027. De har klare ønsker og mål om hva de skal jobbe med i rektorperioden, som de formidlet under rektorvalget. 

- Vårt mål i rektorperioden er at Samisk høyskole skal være et attraktivt sted for både studenter og ansatte. Studenter som starter på våre studier skal kjenne at deres prioriteringer og år ved Samisk høyskole har vært nyttige. Samtidig skal vi prioritere et godt arbeidsmiljø og trivsel på jobb. Ansatte skal kjenne at de er en viktig del av arbeidsmiljøet, at de er med på å utforme arbeidskulturen og sammen jobber for å nå institusjonens hovedmål . Det er også viktig at vi har dialog med samfunnet og finner felles løsninger på de behov og mangler som finnes. 

Institusjonen har utfordringer; en av de er å få nok studenter til barnehage- og grunnskolelærerutdanningene; store variasjoner i søkermassen plager den nye rektoren. Hvis vi ikke har nok studenter, så får det også konsekvenser. Det er ett av de viktigste sakene denne høsten og derfor har den nye rektoren bedt om et møte med statsråd Sandra Borch (SP)  der hun vil legge frem situasjonen for samisk høyere utdanning og forskning.

På slutten av intervjuet sier den nye rektoren at hun tror at hennes og Samuels rektorperiode vil bli en positiv erfaring.