April 09. beaivi 2024

Ny rapport: Hva er det samiske perspektivet i de nye læreplanene?

Ny rapport fastslår at det samiske innholdet i de nye, norske læreplanene er i stor grad formulert fra et ikke-samisk ståsted.

- Dette kan føre til en fortsatt fornorskning av elevers kunnskapsnivå i opplæringen, sier førsteamanuensis Hege Merete Somby ved Sámi allaskuvla.

Fagfornyelsens intensjon har vært å ivareta samiske perspektiver i læreplanverket

Første del av det femårige prosjektet har i hovedsak undersøkt fagfornyelsens intensjoner for å ivareta samiske perspektiver i læreplanverket og hvordan disse gjenspeiles i det ferdige læreplanverket, samt prosessen frem mot ferdige læreplaner i læreplangruppene.  

Funnene viser: 

  • Det har vært spesifikke intensjoner for å ivareta samiske perspektiver i læreplanverket, men det er uklart hva disse er.  
  • Eksplisitt samisk innhold i de norske læreplanene er i stor grad formulert fra et ikke-samisk ståsted og kompetansemål der eksplisitt samisk innhold er nevnt, har lave kognitive måloppnåelser. Dette kan føre til en fortsatt fornorskning av elevers kunnskapsnivå i opplæringen, men samtidig er det problematisk å forvente at mer avanserte og nyanserte kompetansemålformuleringer kan ivaretas på en god måte når det er få læringsressurser (som lærere og læreverk) med kvalitiativt god kunnskap om samiske temaer.   

    En av hovedintensjonene med fagfornyelsen har vært å ha mindre eksplistte kompetansemål, men det har vært en utfordring å finne det hensiktsmessige nivået mellom eksplisitt og implisitt samisk innhold.  
     
  • Arbeidet i læreplangruppene viste at representantene både måtte representere sine fagområder og det samiske innholdet. Representantene som deltok i utvikling av samiske læreplaner opplevde prosessen som lærerik og givende med stor grad av selvbestemmelse, mens de som deltok i ikke-samiske læreplangrupper hadde vanskelig for å få gjennomslag for samiske innhold.  

    Evalueringsprosjektet varer frem til 2025 og de to neste delrapportene vil undersøke samiske læreres erfaringer fra undervisning av samiske elever og det samiske språkets posisjon, samt hvordan lærere i samiske skoler forstår og bruker det samiske læreplanverket i praksis. 

Rapporten kan lastes ned her som pdf-fil:

Om evalueringsarbeidet ledet av Utdanningsdirektoratet

Alle skolene tok i bruk nye læreplaner fra høsten 2020. Parallelt gjennomføres det en evaluering av arbeidet med å utvikle læreplanene og hvordan de brukes i skolen. Evalueringen pågår frem til 2025.