februar 16. beaivi 2024

Stor satsning på tolking i samiske språk på Sámi allaskuvla

Det samiske samfunnet har ikke nok kvalifiserte tolker. Derfor styrker utdanningsinstitusjonene og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) det faglige samarbeidet om tolkekvalifisering, både på nord-, sør- og lulesamisk.

 - Vår institusjon har nå godkjent seks nye samisktalende tolker, og planlegger samisk tolkeutdanning. Vi må ta et samfunnsansvar, sier rektor Liv Inger Somby på Samisk høgskole/ Sámi allaskuvla i Kautokeino.

Seks nye har gjennomført og bestått tospråktesten
I nærmere 20 år har institusjoner i Oslo hatt ansvaret for kvalifisering og utdanning av samiske tolker.

I 2022 ble ansvaret av kvalifisering av tolker på samiske språk overført til Samisk høgskole i Kautokeino, og nå har de første seks nye tolkene bestått tolkeprøven «Tospråktesten». Om noen uker vil de nye tolkene ta et kurs om tolkens ansvar, og så vil de bli oppført inn i Nasjonalt tolkeregister – www.tolkeregisteret.no

- IMDi gratulerer Sámi allaskuvla med det viktige arbeidet som er lagt ned i 2023, og vedtaket om etablering av en tolkeutdanning. Tolkeutdanningen vil være en viktig styrking av fagmiljøet for tolkekvalifisering ved høgskolen, sier direktør i IMDI, Libe Riber-Mohn.

Riber-Mohn er også fornøyd med samarbeidet mellom de ulike utdanningsinstitusjonene.

 - I tillegg er det gledelig at de tre utdanningsinstitusjonene som allerede har tolkeutdanning, OsloMet, Høgskulen på Vestlandet og NTNU, nå får selskap av en ny høgskole i vår nordligste landsdel, sier Riber-Mohn.

Dette er bare begynnelsen på en mye større samiskspråklig tolkesatsning på Sámi allaskuvla. I år skal det kvalifiseres enda flere tolker på nordsamisk. Det skal også bli tilbud både på sørsamisk og lulesamisk. Høgskolen har også bestemt å etablere tolkeutdanning, og det skal bli statsautorisasjonsprøve i tolking på alle de samiske språkene.

Bildet: Samisk høgskoles Joret Mihkkal Bals og Risten Lansman gleder seg sammen med IMDIs Hanne Løfsnes, Antonio Spagnolo og Hilde Fiva Buzungu at det snart er seks nye tolker i tolkeregisteret. Josefine Somby, Karen Proksi, Sara Ellen Anne Eira og Inger Máret Ánne Eira er fire av de seks som gjennom kvalifiseringsordningen nå er godkjente tolker. 

 

Samisktalende skal kunne benytte kvalifiserte tolker
Rektor Liv Inger Somby på Samisk høgskole er veldig fornøyd med resultatene det siste året, og at tolkekvalifiseringstilbudet gir gode resultater.

- Det samiske samfunnet trenger tolker, og derfor er etablering av Samisk tolkeutdanning ett skritt i riktig retning.  Det er altfor få samisktalende tolker, så derfor må vi tenke bredt, på tvers av landegrensene, for å rekruttere gode kvalifiserte fagansatte til Samisk høgskole, sier rektor Liv Inger Somby.  

Dette betyr mye for fremtiden for alle som har behov for tolking mellom samiske språk og norsk. I 2022 trådte tolkeloven i kraft (Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk), og med loven er det nå krav om at man skal ha kvalifiserte tolker. I rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen er det også kommet fram hvor viktig det er at Norge har like god tilgang til tolker på samiske språk som man lenge har hatt på veldig mange andre språk.