Sámi allaskuvlla jođiheaddjit.
desember 08. beaivi 2023

Statsbudsjettet: Styrker samisk høyere utdanning

Samisk høgskole får nå en økning på 7 millioner kroner i forhold til det regjeringen foreslo. Regjeringen har tidligere foreslått 3,3 mill. kroner til Samisk høgskole, mens Sosialistisk Venstreparti krevde en økning i bevilgningen til Samisk høgskole slik at høgskolen skal kunne opprettholde sine eksisterende studietilbud og starte nye studier som f.eks. tolkeutdanning.

- Det er alltid bra å kunne ha en god dialog med de nasjonale politiske partiene på Stortinget, og at de ser behovene i det samiske samfunnet. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Sametinget og sametingsrådet i denne saken.   Det gir trygghet for alle at vi ikke skal legge ned studier, men heller bruke tiden fremover på å utvikle nye studietilbud, sier styreleder og rektor ved Samisk høgskole Liv Inger Somby.

Mulighet for oppstart av tolkeutdanning

Det er stor mangel på tolker både i det samiske samfunnet og ellers i samfunnet. I 2021 kom tolkeloven som pålegger offentlige institusjoner å bruke godkjente tolker i sammenhenger der man skal bruke tolk, f.eks. på sykehus eller tinghus. Sámi allaskuvla/Samisk høgskole er nå i gang med et samarbeid med Oslo Met om gjennomføring av en tospråklig undersøkelse for de som ønsker å begynne som tolker eller som allerede arbeider som tolk, men som mangler opplæring til dette.

- Vi starter med planleggingen av tolkeutdanningen denne uka og kan tidligst starte studiet neste år, før vi er ferdige.  Først må vi lage læreplaner og samtidig sikre god og grundig rekruttering, både av ansatte og studenter, forklarer Liv Inger Somby.

Samisk begynnerkurs i sjøsamisk område

Samisk høgskole ble tidligere i høst gitt en ekstra bevilgning til en på forhånd vedtatt oppstart av samisk begynnerkurs i Øst-Finnmark. Dette kurset starter opp i Kirkenes neste høst. Samisk høgskole tilbyr allerede samisk språk og litteratur fra begynner- til doktorgradsnivå.

- Samisk høgskole har et samfunnsansvar med å bygge opp kompetanse, på alle nivåer.  Når vi nå tilbyr språkkurs i Øst-Finnmark, Kirkenes, flytter vi studietilbudet dit det er stort behov for samiskspråklige studier.  Vi trenger også en tettere dialog med de samiske språksentrene, da det flere steder er iverksatt gode språkutviklingstiltak.   Jeg synes det er riktig at vi også prioriterer sjøsamene, og har dialog med de om utdanningene.  Vi er også i gang med å planlegge hvordan vi i fremtiden kan styrke og tilby utdanning i østsamisk, forteller rektor ved Samisk høgskole.