Joatkkaoahput oahpaheddjiide

PED-6501 Samisk språk, kultur og tradisjoner i alle barnehager – videreutdanning for barnehagelærere

Govven/Foto: Árvu

Govven/Foto: Árvu

 • Undervisningsspråk: Norsk. Enkelte forelesninger kan være på engelsk eller samisk. Forelesninger på samisk tolkes eller tekstes til norsk.
 • Organisering av studie: Nettbasert studium
 • Studiekode: PED-6501
 • Studiepoeng: 30 studiepoeng 
 • Nivå: Videreutdanning, høyere nivå
 • Antall semestre: 2
 • Studieplan
 • Timeplan
 • Søk på studiet!

Om studiet
Studiet retter seg mot barnehagelærere som vil lære seg mer om samisk språk, kultur og tradisjoner og samisk pedagogisk tenkning for bruk i egne barnehager. Det gir en innføring i samiske barns rettigheter, kunnskap om hvordan barnehagelærere kan synliggjøre samisk språk, kultur og tradisjoner i norske barnehager samt refleksjon rundt samisk pedagogikk og kulturoverføring, språkopplæringsmodeller og språkstøtte for samiske barn og kjennskap til samiske språk for alle barn. Studiet er organisert gjennom fire temaområder:

 • Tema 1: Urfolk og samiske barns rettigheter
 • Tema 2: Samiske språk og samiske språkopplæringsstrategier
 • Tema 3: Samiske kulturuttrykk gjennom musikk, joik, fortelling, litteratur og duodji
 • Tema 4: Samiske hverdagsliv

Gjennom disse temaområdene, vil studentene få innføring om samiske rettigheter og hvordan disse kan ivaretas i barnehagen. Barnehagens oppdrag om å ivareta samisk språk, kunnskap og kultur vil belyses og drøftes i henhold til rammeplanen. Studentene vil få kunnskap om og drøfte ulike verdisyn og maktfold og se dette i sammenheng med samene som urfolk. De vil også få innføring om samiske språk og språkopplæringsstrategier og hvordan man kan innføre og synliggjøre samiske språk i dagligdagse situasjoner i barnehagen. Studiet utfordrer studentene til å tenke tiltak og strategier for økt synlighet og bruk av samiske språk i dagligdagse situasjoner og teste det ut i praksis. Musikk, joik, muntlige fortellinger og duodji er viktige samiske kulturuttrykk som både formidler kulturforståelse, men også gir mulighet for språkopplæring. Studentene vil bli presentert for samiske verdier knyttet til natur, høsting og menneskesyn gjennom slike praktisk-estetiske måter. Samtidig lever samer i mange områder og har mange ulike former for hverdagsliv. Studentene vil bli presentert for ulike samiske levesett og tradisjoner og utfordres til å reflektere over hvordan de kan overføre det til egne praksiser. Utfra et samisk perspektiv er respekt for naturen og alt levende en sentral verdi og studentene vil få mulighet til å se dette i sammenheng med et samisk bærekraftperspektiv. Hensikten er å gi dem mulighet til å reflektere over hvordan rammeplanens føringer kan praktiseres i barnehagen, både med tanke på samiske barn, men også for at alle barn skal utvikle forståelse, respekt og fellesskap for det samiske mangfoldet.

Studiet er forankret i Rammeplan for barnehagen og vil legge særlig legge vekt på to områder fra den; barnehagetilbud skal tilpasses samiske barns bakgrunn uavhengig av hvor i landet de bor og at norske barnehager skal synliggjøre samisk kultur og bidra til respekt og fellesskapsfølelse for samisk mangfold.

Læringsutbytte: 
Etter gjennomført studie skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • kan redegjøre for samiske barns rettigheter i hht. ILO-konvensjon nr. 169, grunnlovens §108 og barnekonvensjonens art. 30 og se dette i sammenheng med barns liv i barnehagen
 • kan vurdere og drøfte verdisyn og maktforhold i sammenheng med samenes historie som urfolk
 • kan vurdere og drøfte bruk av samiske språk, kunnskap og kultur
 • kan vurdere og drøfte språkstrategier til støtte for samiske barns språkopplæring og se sammenheng med betydning av språk som identitetsutviklende
 • kan redegjøre for ulike samiske kulturuttrykk og se overføringsverdi til egen praksis
 • kan redegjøre og drøfte sammenheng mellom samiske kulturuttrykk og samiske verdier
 • kan drøfte bærekraft fra et samisk perspektiv og se sammenheng mellom respekt for natur og samisk bærekraftforståelse
 • har innsikt i ulike former for samiske barns hverdagsliv og kan vurdere hvordan egen praksis kan støtte samiske barns identitetsutvikling
 • kan vurdere på hvilke måter samiske levesett og tradisjoner kan brukes i barnehagens hverdagspraksis
 • kan formulere kjennetegn på og egenskaper i samisk pedagogikk

Ferdigheter:

Studenten kan

 • ivareta samiske rettigheter i egen praksis
 • anvende språkopplæringsstrategier i egen praksis, vurdere bruken av dem og tilpasse til egen praksis
 • legge til rette for økt bruk av samiske språk i dagligdagse situasjoner
 • kan legge til rette for aktiviteter i barnehagen som støtter opp under samiske barns identitetsutvikling og som støtter inkludering av samiske temaer i norske barnehager
 • gjennomføre aktiviteter med samiske, tradisjonelle aktivitetsformer sammen med barna og samtidig legge til rette for språkinnlæring
 • vurdere og videreutvikle kunnskapsgrunnlaget om samiske temaer i egen praksis slik at samiske verdier blir en naturlig del av barnehagens aktiviteter
 • anvende et holistisk læringssyn og skape forståelse for mangesidighet i samisk kultur på egen arbeidsplass
 • anvende natur og lokale områder på en måte som fremmer samisk forståelse om bærekraft
 • benytte samiske perspektiver på bærekraft i samtaler med barn om respekt for natur

Generell kompetanse:

Studenten

 • har forståelse for og kunnskap om hvordan samiske rettigheter og samisk pedagogikk støtter samiske barns identitetsutvikling og hverdag i barnehagen
 • har forståelse for samiske levemåter og samiske, pedagogiske perspektiver som kan overføres til en barnehagepraksis i norske barnehager
 • kan videreformidle kunnskap om samiske temaer til kollegaer og i egen arbeidsplass

Læringsformer:
Undervisningen vil være fullstendig nettbasert med to digitale dagssamlinger per semester, i alt to semestre. I forkant av første dagssamling og mellom samlinger, vil undervisningsmateriell være tilgjengelig i Canvas, både som nasjonal og internasjonal forskningslitteratur, andre fagtekster og videoforelesninger. Det forventes at studentene er forberedt til dagssamlingene og har lest tekster og sett videoer i forkant.

På dagssamlingene vektlegges interaksjon og erfaringsdeling mellom studenter og mellom studenter og forelesere, basert på allerede foreliggende studiemateriell og egne erfaringer, gjennom gruppearbeid i mindre grupper og plenum. Studentenes yrkespraksis som barnehagelærer skal brukes som refleksjonsgrunnlag for studiet.

Studiet er delt inn i fire temaområder. Hvert område vil bestå av preproduserte videoforelesninger og filmet undervisningsmateriell, blant annet opptak fra samiske barnehager i sør-, lule- og nordsamiske områder og videoopptak av faglige samtaler. Hvert temaområde følges av én nettbasert dagssamling og et skriftlig arbeidskrav. De skriftlige arbeidskravene innebærer også presentasjon og diskusjon i eget kollegium.

Arbeidskrav:
Følgende krav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Det er obligatorisk oppmøte på samlingene med minimum 80% tilstedeværelse.
 • Tre (3) skriftlige arbeidskrav. Arbeidskravene skal leveres som utkast i forkant av dagssamlingen og fullføres i etterkant. I hvert arbeidskrav inngår aktiviteter som skal gjennomføres i egen praksis og erfaringsdeling med kollegaer i egen barnehage. Arbeidskravene vil inngå som en del av en mappeeksamen.
 • Muntlig presentasjon av egen praksis på minst én dagssamling.

Hvert arbeidskrav vil bli vurdert som godkjent/ikke godkjent.

Eksamen:

Eksamen er todelt:

 1. Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 5 dager. Omfang på oppgaven skal være mellom 3000-4000 ord eksklusive forside, innholdsfortegnelse og referanseliste (teller 50% av eksamensresultatet).
 1. Mappeeksamen som omfatter de tre arbeidskravene som er gjennomført, samt en skriftlig refleksjonsoppgave (teller 50% av eksamensresultatet).

Eksamenskarakterene gis ut ifra ECTS systemet, der A er beste karakter, E er laveste ståkarakter og F er det samme som stryk. Det vises ellers til eksamensreglementet for Samisk høgskole.
 

Sisabeassangáibádusat

Opptakskrav:

 • Fullført bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå.
 • Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre oppgaver og arbeidskrav som tar utgangspunkt i kunnskapsdeling og utprøving av ny faglig kunnskap i eget kollegium i barnehagen. Det er derfor et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet under hele studiet. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver.

Med tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå menes:

 • Følgende utdanninger, med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng):

- grunnskolelærer for trinn 1–7 eller tidligere allmennlærerutdanning

- faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)

- spesialpedagog, barnevernspedagog eller kateket

- Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

 • Tilsvarende utdanning fra utlandet. Søkere med utenlandsk barnehagelærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning må ha godkjenning av Utdanningsdirektoratet (UDIR). Utenlandsk barnehagelærerutdanning og lærerutdanning skal godkjennes av NOKUT. For mer informasjon, se NOKUTS nettsider (nokut.no).

Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

Koordinator

Hege Merete Somby's picture
Hege Merete Somby
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
hegems@samas.no