Tidsfrister

15.02 Siste tidsfrist for å bli registrert som student ved Samisk høyskole for studier som går vårsemesteret

01.03. Søknadsfrist for tidlig opptak og de som søker på grunnlag av realkompetanse

For å søke om tidlig opptak må du dokumentere hvorfor du søker om dette. Du må dokumentere minst en av følgende grunner:

  • Du er i jobb, og må søke permisjon. Dette begrunnes med en attest fra arbeidsgiver om enten oppsigelsestid eller permisjon, eller arbeidskontrakt og lønnslipp fra den siste måneden.
  • Du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studiene. Dette dokumenterer du med en attest fra Skatteetaen eller foretaksregisteret om selvstendig næringsvirksomhet.
  • Du må flytte med familien på grunn av jobb, barnehageplass eller skolebytte. Dette dokumenterer du med en bostedsattest fra Skatteetaten for deg og barna, eller deg og ektefelle/samboer.
  • Du har behov for særskilt tilrettelegging på studieplassen. Sjekk først med oss om det allerede er tilrettelagt for behovene dine Hvis ikke, så dokumenterer du behovet med en attest fra sakkynding, for eksempel din lege. Attester som inneholder sensitive personopplysninger kan du ikke laste opp i søknaden. Denne må du sende per post til saksbehandleren din, adressa finner du i søknaden din.
  • Du må søke oppholdstillatelse for å studere. Dette dokumenterer du med en kopi av oppholdskort. Dette gjelder kun søkere med midlertidig oppholdstillatelse, eller søkere som ikke har oppholdstillatelse i Norge. Dette gjelder ikke søkere ra EU/EØS-land.

Skal du søke om tidlig opptak, må du være kvalifisert til studier når du søker. Du kan derfor ikke få tidligopptak hvis du skal ta fag, kurs eller språktester på våren. For å få tidligopptak til et studium må du ha en poengsum som ville ha vært i øvre halvdel av søkerne som ble tatt opp til studiet i fjor. Du kan normalt ikke få tidlig opptak dersom vi ikke kan poengregne søknaden din.

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse.

  • Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak.
  • Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene.

Det er hvert enkelt lærested som bestemmer hva som gir realkompetanse til studiene sine. Eksempler på realkompetanse til et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring. Det er ikke mulig å søke med realkompetanse hvis du allerede har generell studiekompetanse, eller er kvalifisert til studiet på en annen måte.

Du kan ikke bli vurdert for realkompetanse dersom studiet har krav om et visst antall skolepoeng, som for eksempel grunnskolelærer-, faglærer- og lektorutdanningene.

Søker du studier som har krav om en bestemt karakter i et fag, må du ha faget med den karakteren som kreves. Dette karakterkravet kan du ikke få realkompetansevurdering i.

Du må søke senest 1. mars, og du må ha lastet opp nødvendig dokumentasjon innen 20. mars

 

20.04. Hovedsøknadsfrist for alle studier

Alle fagene ved Samisk høgskole publiseres via Samordna opptak. Denne søknadsfristen gjelder alle som ikke har søkt om tidlig opptak eller på grunnlag av realkompetanse innen 1. mars

 

19.07 Ledige studieplasser legges ut via Samordna opptak

Hvis det er ledige plasser på noen av studiene, vil disse publiseres via Samordna opptak.

 

15.09 Siste tidsfrist for å bli registrert som student ved Samisk høgskole for studier som går høstsemestert

01.12 Søknadsfrist for studier som går på vårsemesteret.

 

Nødvendig dokumentasjon til din søknad

Søker du innenfor hovedsøknadsfristen 15. april, må du laste opp nødvendig dokumentasjon senest 1. juni. Elever som fullfører videregående skole samme vår, har tidsfrist til 1. juli.

Søker du om tidlig opptak eller på grunnlag av realskompetanse innen 1. mars, må du ha lastet opp nødvendig dokumentasjon innen 20. mars